Statuten - Leden

De termen ‘lid’ en ‘leden’ slaan in deze tekst op een lid of leden van de Vereniging van de Raad voor de Journalistiek. Zij zijn lid van de algemene vergadering.

Daarnaast zijn er ‘aangesloten leden’ die genieten van de activiteiten van de vzw. Zij zijn geen lid van de algemene vergadering.

Artikel 5. Soorten van leden

Er zijn twee soorten leden.

  Leden van de A-groep zijn verenigingen van journalisten of individuele journalisten.
  Leden van de B-groep zijn verenigingen van mediabedrijven of individuele mediabedrijven.

  Artikel 6. Leden

  De Vereniging van de Raad voor de Journalistiek omvat tenminste achttien leden.

  Het aantal leden van de A-groep is steeds gelijk aan het aantal leden van de B-groep.

  De A-groep

  bevat minstens negen leden die worden voorgedragen door de Vlaamse Vereniging van Journalisten, ongeacht een lidmaatschap van deze vereniging.

  De B-groep

  bevat minstens drie leden die worden voorgedragen door de deelgroep Vlaamse Nieuwsmedia;

  bevat minstens twee leden die worden voorgedragen door de deelgroep We Media;

  bevat minstens vier leden die worden voorgedragen door de deelgroep van de overige media, met name radio- en televisieomroepen, pers- en fotoagentschappen, productiehuizen en digitale media.

  Indien een deelgroep nalaat een lid voor te dragen, kunnen de andere deelgroepen uit dezelfde groep, na daartoe aangetekend uitgenodigd te zijn, in haar plaats een vervangend lid voordragen.

  Artikel 7. Aanvaarding

  Nieuwe leden worden op schriftelijk verzoek aanvaard door de algemene vergadering van de Vereniging met de gekwalificeerde meerderheid bepaald in artikel 13.

  De algemene vergadering wijst de nieuwe leden toe aan een groep en een deelgroep.

  De algemene vergadering beslist zonder verhaal over het verzoek tot aanvaarding en moet haar beslissing niet motiveren. 

  Artikel 8. Medewerking

  Door hun toetreding verbinden de leden en de aangesloten leden zich er toe de statuten en de reglementen van de Vereniging en de Raad voor de Journalistiek na te leven, hun volle medewerking te verlenen aan de Raad voor de Journalistiek, en dit ook op te leggen aan hun eigen leden en aan hen die journalistieke bijdragen leveren voor hun leden. 

  Artikel 9. Ontslag en uitsluiting

  Een lid, dat ook geen aangesloten lid wil blijven, kan slechts ontslag nemen met een aangetekend schrijven gericht aan de voorzitter van het bestuursorgaan en met inachtneming van een opzeggingstermijn van minstens 12 maanden die verstrijkt op de 31ste december van het daarop volgende jaar. Voor die periode blijft de ledenbijdrage verschuldigd en blijft de financieringsverplichting zoals omschreven in Titel 8 bestaan.

  Een lid kan slechts uitgesloten worden door de algemene vergadering wanneer ten minste twee derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Als deze voorwaarde niet vervuld is, is een tweede bijeenroeping nodig en beraadslaagt en beslist de nieuwe vergadering, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. De tweede vergadering mag niet binnen vijftien dagen volgend op de eerste vergadering plaatsvinden.

  Een lid kan slechts uitgesloten worden met een meerderheid van twee derden van de uitgebrachte stemmen in het totaal en een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen binnen de groep waartoe het lid behoort.

  Ontslagnemende en uitgesloten leden of hun rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen van de Vereniging, en kunnen nooit teruggave of vergoeding vorderen van gestorte bijdragen of gedane inbrengen.