Statuten - Algemene Vergadering

Artikel 10. Samenstelling

Alle leden hebben stemrecht en zijn bepalend voor het quorum. 

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuursorgaan of, bij ontstentenis, door de ondervoorzitter of, bij ontstentenis, door de oudste van de aanwezige bestuurders.

Een lid kan zich door een ander lid uit dezelfde groep op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen. Een lid kan slechts één ander lid vertegenwoordigen.

Artikel 11. Bevoegdheden

De algemene vergadering is bevoegd voor

 1. de wijziging van de statuten;
 2. de benoeming en de afeztting van de bestuurders conform artikel 16 van deze statuten en de bepaling van hun bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt toegekend;
 3. de benoeming en afzetting van de commissaris ingeval een commissaris wordt aangesteld en de bepaling van zijn bezoldiging;
 4. de kwijting aan de bestuurders en de commissaris, alsook, in voorkomend geval, het instellen van de verenigingsvordering tegen de bestuurders en de commissaris;
 5. de goedkeuring van de jaarrekening en de begroting conform artikel 12 van deze statuten;
 6. de goedkeuring van het intern reglement van de Vereniging van de Raad voor de Journalistiek, ingeval een intern reglement wordt goedgekeurd, op voorstel van het bestuursorgaan conform artikel 18 van deze statuten;
 7. de ontbinding van de Vereniging conform artikel 29 van deze statuten;
 8. de aanvaarding en uitsluiting van een lid conform artikelen 7 en 9 van deze statuten;
 9. de omzetting van de vzw in een internationale vereniging zonder winstoogmerk, een coöperatieve vennootschap erkend als sociale onderneming of in een erkende coöperatieve vennootschap sociale onderneming;
 10. een inbreng om niet van een algemeenheid te doen of te aanvaarden;
 11. in alle andere gevallen waarin de wet of de statuten dat vereisen.

Artikel 12. Bijeenroeping

De algemene vergadering komt bijeen in de loop van het eerste kwartaal van ieder jaar.

Het bestuursorgaan stelt de agenda vast.

Bij die gelegenheid wordt de rekening van het afgelopen jaar en de begroting van het lopende jaar goedgekeurd, die door het bestuursorgaan worden voorgelegd. Het boekjaar van de Vereniging loopt van 1 januari tot 31 december. In afwijking hiervan loopt het eerste boekjaar van de dag van de oprichting van de Vereniging tot 31 december van het jaar volgend op het jaar van de oprichting.

Daarnaast wordt een bijzondere algemene vergadering door het bestuursorgaan bijeengeroepen telkens als het doel of het belang van de Vereniging zulks vereist. Het bestuursorgaan stelt de agenda vast.

Alle leden, bestuurders en eventuele commissarissen worden ten laatste vijftien dagen voor de vergadering uitgenodigd. Dit gebeurt bij gewone brief of per mail, die ondertekend is door de voorzitter of de secretaris. De uitnodiging vermeldt dag, uur en plaats van de vergadering. Ze maakt ook melding van de agenda.

Artikel 13. Besluitvorming

Elk lid beschikt over één stem op de algemene vergadering.

Er kan slechts rechtsgeldig beslist worden wanneer de helft van de leden van elke groep aanwezig of vertegenwoordigd is. Wordt dit quorum niet bereikt, dan kan de algemene vergadering op zijn eerstvolgende vergadering de beslissing nemen ongeacht het aantal aanwezige leden.

Alle beslissingen worden genomen met een gekwalificeerde meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde leden. Dit houdt een gewone meerderheid van de stemmen in, zowel in het totaal als binnen elke groep, in deze statuten verder aangeduid als "gekwalificeerde meerderheid".

In de gevallen waarin de wet een bijzondere meerderheid vereist (wijziging van de statuten, uitsluiting van een lid en ontbinding van de Vereniging), dient twee derde van de leden van elke groep anwezig of vertegenwoordigd te zijn en dient binnen elke groep van de leden een meerderheid te worden bereikt.

Bij het tellen van de stemmen worden onhoudingen niet meegerekend.

Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

De algemene vergadering kan beslissen dat de stemming geheim is.

Elke beraadslaging van de algemene vergadering kan op afstand plaatsvinden door middel van een telefonische conferentie, een videoconferentie of elk ander digitaal communicatiemiddel. Het verslag in verband met deze vergadering dient op een nauwkeurige wijze de gebruikte technische middelen te vermelden.

Artikel 14. Notulen

Van elke vergadering worden notulen opgemaakt, die ondertekend worden door de voorzitter en de secretaris en opgenomen worden in een bijzonder register dat voor leden en belanghebbende derden ter inzage ligt op de zetel van de Vereniging.