Statuten - Doel en voorwerp

Artikel 3. Doel

De Vereniging heeft als doel de journalistieke beroepsethiek te behartigen en te verdedigen, vragen en klachten daaromtrent te behandelen en via zelfregulering de persvrijheid te vrijwaren. De Vereniging treedt op ongeacht het beroepsstatuut, het sociaal statuut en de positie binnen het bedrijf van de betrokken journalist en ongeacht het medium waarvoor deze werkt.

Artikel 4. Voorwerp

De Vereniging formuleert beroepsethische richtlijnen voor de journalistieke praktijk en maakt die publiek in een beroepsethische Code en anderszins. Ze behandelt vragen en, via bemiddeling of een procedure die leidt tot een uitspraak, klachten die over een journalistieke praktijk worden ingediend. Ze verdedigt en promoot de idee en het systeem van zelfregulering. Daarnaast onderneemt de Vereniging alle mogelijke andere activiteiten om haar doel te realiseren.