Statuten - Bestuursorgaan

Artikel 15. Samenstelling

Het bestuursorgaan omvat achttien bestuurders, waarvan negen de A-groep en negen de B-groep vertegenwoordigen.

Binnen de A-groep

worden negen bestuurders voorgedragen door de Vlaamse Vereniging van Journalisten, ongeacht een lidmaatschap van deze vereniging.

  Binnen de B-groep

  worden drie bestuurders voorgedragen door de deelgroep Vlaamse Nieuwsmedia;

  worden twee bestuurders voorgedragen door de deelgroep We Media;

  worden vier bestuurders gezamenlijk voorgedragen door de deelgroep van de overige media die lid zijn, zoals radio- en televisie-omroepen, pers- en foto-agentschappen, productiehuizen en digitale media.

  Indien een deelgroep nalaat om een bestuurder voor te dragen, kunnen de andere deelgroepen uit dezelfde groep na daartoe aangetekend uitgenodigd te zijn, een bestuurder voordragen.

  De bestuurders zetelen namens één van de deelnemende organisaties. Wie niet langer verbonden is aan één van de deelnemende organisaties, is automatisch ontslagnemend als bestuurder.

  Artikel 16. Benoeming, ontslag, afzetting en vervanging

  De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor een termijn van vier jaar, of bij tussentijdse benoemingen tot het einde van de lopende mandaatperiode.

  Een bestuurder die vrijwillig ontslag neemt, deelt dit schriftelijk mee.

  De bestuurders zijn te allen tijde door de algemene vergadering afzetbaar.

  In het geval van vrijwillig ontslag of afzetting van een bestuurder, wordt de betrokken bestuurder vervangen door de algemene vergadering op voordracht van de deelgroep die de bestuurder voordroeg. Indien deze deelgroep nalaat om deze voordracht te doen, kunnen de andere deelgroepen uit dezelfde groep na een maand een voordracht doen. 

  Artikel 17. Voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en penningmeester

  Het bestuursorgaan kiest uit zijn leden een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris en een penningmeester voor een termijn van vier jaar.

  Tijdens de eerste mandaatperiode wordt de voorzitter voorgedragen door de bestuurders uit de A-groep, en wordt de ondervoorzitter voorgedragen door de bestuurders uit de B-groep. Tijdens de daarop volgende mandaatperiodes wordt het voordrachtrecht omgewisseld.

  Artikel 18. Bevoegdheden

  Het bestuursorgaan bestuurt de Vereniging en vertegenwoordigt deze in en buiten rechte.

  Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn ter verwezenlijking van het voorwerp van de Vereniging, met uitzondering van die waarvoor volgens de wet en deze statuten de algemene vergadering bevoegd is.

  Het bestuursorgaan is in het bijzonder bevoegd

  1. voor het aanduiden van de toegevoegde raadsleden van de Raad voor de Journalistiek conform artikel 21 b) van deze statuten;
  2. voor de bekrachtiging van de Code van de Raad voor de Journalistiek en het Werkingsreglement op voordracht van de Raad voor de Journalistiek zelf;
  3. voor het aanwerven van het personeel van het secretariaat van de Vereniging;
  4. voor het ter beschikking stellen van alle gepaste infrastructuur, logistiek en financiële middelen.

  Het bestuursorgaan kan daarbij alle daden van beheer en beschikking stellen, met inbegrip van alle handels- en bankverrichtingen.

  Het bestuursorgaan kan voor bepaalde handelingen en taken en voor daden van dagelijks bestuur zijn bevoegdheid of zijn verantwoordelijkheid overdragen aan een dagelijks bestuur, aan één of meer bepaalde bestuurders of zelfs aan een andere persoon, al dan niet lid van de Vereniging.

  Het dagelijks bestuur wordt omschreven als de handelingen of verrichtingen die door het dagelijks leven van de verening worden vereist of die zowel wegens hun gering belang als wegens de noodzakelijkheid van een snelle oplossing de tussenkomst van het bestuursorgaan zelf niet rechtvaardigen.

  De ambtsbeëindiging van het dagelijks bestuur kan geschieden:
  a) op vrijwillige basis door de betrokkene zelf door een schriftelijk ontslag in te dienen bij het bestuursorgaan;
  b) door afzetting door het bestuursorgaan.

  De beslissingen genomen door het dagelijks bestuur worden op intern vlak steeds genomen in collegiaal overleg. Voor de externe vertegenwoordiging wat het dagelijks bestuur betreft, kan een dagelijks bestuurder alleen handelen.

  Ten overstaan van derden is de Vereniging geldig verbonden door de gezamenlijke handtekening van twee bestuurders, waarvan één uit de A-groep en één uit de B-groep moet komen.

  Artikel 19. Besluitvorming

  Het bestuursorgaan beraadslaagt en beslist als een college. De besluiten worden genomen met het quorum en de gekwalificeerde meerderheid waarvan sprake in artikel 13 van deze statuten.

  Wie verhinderd is, kan zich bij volmacht laten vervangen door een bestuurder uit dezelfde groep. Een bestuurder kan slechts één andere bestuurder bij volmacht vertegenwoordigen.

  Nietige stemmen en onthoudingen worden niet meegerekend voor de besluitvorming.

  Het bestuursorgaan kan beslissen dat de stemming geheim is.

  Elke beraadslaging van het bestuursorgaan kan op afstand plaatsvinden door middel van een telefonische conferentie, een videoconferentie of elk ander digitaal communicatiemiddel. Het verslag in verband met deze vergadering dient op een nauwkeurige wijze de gebruikte technische middelen te vermelden.