Statuten - Slotbepalingen

Artikel 28. Middelen

De Vereniging kan alle middelen aanwenden die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel. Zo kan de Vereniging alle eigendommen of zakelijke rechten verwerven, in huur nemen, verhuren, personeel aanwerven, overeenkomsten sluiten, fondsen inzamelen, giften aanvaarden en subsidies ontvangen, kortom alle activiteiten uitoefenen of laten uitoefenen die haar doel rechtvaardigen.

Voor het realiseren van haar maatschappelijk doel kan de Vereniging in bijkomende orde economische handelingen stellen.

Artikel 29. Ontbinding

Behoudens de gevallen van gerechtelijke ontbinding en ontbinding van rechtswege, kan alleen de algemene vergadering met gekwalificeerde meerderheid tot ontbinding besluiten en op de wijze die de wet bepaalt.

Artikel 30. Vereffening

Ingeval van vrijwillige ontbinding benoemt de algemene vergadering een of meerdere vereffenaars. Zij bepaalt tevens hun bevoegdheid en de vereffeningsvoorwaarden.

Artikel 31. Bestemming van het vermogen

Ingeval van ontbinding worden de activa, na aanzuivering van de schulden, overgedragen aan een vereniging die een gelijkaardig doel nastreeft als de Vereniging.

Artikel 32. Toepasselijk recht

Voor alles wat niet uitdrukkelijk in deze statuten geregeld is, zijn het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen, de algemene wettelijke bepalingen en de gebruiken ter zake van toepassing.