Hoe een klacht indienen?

Wanneer u een vraag of een klacht hebt over iets wat u gelezen, gehoord of gezien hebt in een krant of magazine, op een journalistieke website, op radio of televisie of in een journalistieke post op sociale media, of wanneer u een slechte ervaring hebt gehad met een journalist, is de eenvoudigste manier om een oplossing te vinden meestal om de betrokken journalist of redactie rechtstreeks te contacteren. Die zijn het best geplaatst om u een antwoord te geven.

Indien hun antwoord u niet bevredigt, of indien u rechtstreeks naar de Raad voor de Journalistiek wenst te stappen, kunt u bij ons terecht. Via eenvoudige mail of brief kunt u een vraag stellen of een klacht indienen. Het is wel belangrijk dat u daarbij rekening houdt met de elementen die in het werkingsreglement zijn aangegeven en die we hieronder samenvatten.

De inhoud van uw klachtmail of klachtbrief

Om uw klacht naar waarde te kunnen schatten, is het belangrijk dat de Raad voor de Journalistiek zoveel mogelijk informatie over de zaak heeft. Houd daarom in uw mail of brief rekening met de volgende elementen.

  • Omschrijf duidelijk de journalistieke handelwijze waarover u zich beklaagt. Indien u daarover eerder al brieven of mails hebt gestuurd naar de journalist of de redactie, voeg die dan toe als bijlage.
  • Bezorg ons een kopie, een screenshot of een link naar het betrokken artikel, de betrokken reportage of de betrokken post. Vermeld de datum van publicatie of uitzending en de naam van het medium of de journalist.
  • Leg ons uit waarom u zich beklaagt en welk particulier of algemeen belang u inroept om een klacht in te dienen. 
    • Personen en organisaties die het voorwerp uitmaken van de berichtgeving kunnen een klacht indienen op basis van een particulier belang.
    • Organisaties die zich door doelstelling en/of feitelijk handelen bezig houden met een thema dat in de berichtgeving aan bod komt, kunnen een klacht indienen op basis van een algemeen belang.
  • Vermeld uw naam, adres en telefoonnummer.
  • Indien u ons contacteert per brief, vergeet dan niet uw brief te dagtekenen. Het is niet nodig om uw brief aangetekend te verzenden.

Ons adres is: Raad voor de Journalistiek, Résidence Palace, blok C, lokaal 3/217, Wetstraat 155, 1040 Brussel. Het e-mailadres is: info@rvdj.be.

Het is belangrijk dat u de mail of brief naar ons stuurt binnen twee maanden na het tijdstip van de publicatie, de uitzending of de handelwijze waarover u zich beklaagt. Zoniet is uw klacht laattijdig en onontvankelijk.

Een vraag stellen of klacht indienen is in principe gratis. Het werkingsregelement bepaalt dat de Raad voor de Journalistiek in uitzonderlijke gevallen een bijdrage in de kosten vragen, maar dan wordt u daarvan op voorhand op de hoogte gebracht.
 
Hebt u nog vragen over hoe u een klacht kunt indienen, dan kunt u ons bereiken op telefoonnummer 02/230.27.17.

Wat gebeurt er nadat u klacht hebt ingediend?

Uiterlijk acht dagen na ontvangst van uw mail of brief stuurt ons secretariaat u een ontvangstmelding. Als uw vraag of klacht niet alle nodige gegevens bevat, dan wordt u gevraagd die binnen acht dagen na te sturen.

Als u een gewone vraag stelt aan de Raad voor de Journalistiek, dan krijgt u daarop uiterlijk na drie weken een antwoord.

Als u bij ons een klacht indient, dan bezorgt het secretariaat u de ledenlijst, het werkingsreglement en de algemene privacyverklaring van de Raad voor de Journalistiek.

In geval van een klacht zal de secretaris-generaal in eerste instantie, in overleg met u en met de journalist of het medium, een minnelijke regeling proberen te vinden. Hij zal u en de tegenpartij daarvan schriftelijk op de hoogte brengen. Als de bemiddeling tot een minnelijke regeling leidt, is zaak afgerond.

Als een minnelijke regeling niet mogelijk is, zal de Raad voor de Journalistiek de klacht ten gronde behandelen. De klachtprocedure verloopt in vier schriftelijke stappen en beide partijen krijgen ook de kans om hun standpunt mondeling toe te lichten tijdens een hoorzitting. U kunt zich tijdens de hele procedure door een persoon naar keuze laten bijstaan. 

Uiteindelijk doet de Raad voor de Journalistiek een uitspraak over de klacht. De secretaris-generaal brengt u daarvan via mail of brief op de hoogte. De Raad publiceert de uitspraken op deze website en het betrokken medium publiceert een samenvatting van de uitspraak die door de Raad voor de Journalistiek wordt opgesteld. Ook in het tijdschrift De Journalist van de Vlaamse Vereniging van Journalisten komt een samenvatting, zodat iedereen die journalistiek bezig is of die er belangstelling voor heeft, kennis kan nemen van de uitspraken van de Raad.

Naast de afsluiting van een klacht via een minnelijke regeling of een uitspraak, kan de Raad voor de Journalistiek een zaak afsluiten als hij van oordeel is dat uw klacht laattijdig is ingediend, als ze kennelijk onvoldoende gronden bevat of als de Raad voor de journalistiek er niet bevoegd voor is.

Welk voordeel hebt u erbij om de Raad voor de Journalistiek in te schakelen?

De Raad voor de Journalistiek probeert elk geschil zo snel mogelijk en in de regel kosteloos af te handelen. Het is de bedoeling om u op korte termijn voort te helpen en duidelijkheid te verschaffen. Bovendien wordt in de allereerste plaats een minnelijke regeling nagestreefd. Nogal wat klachten berusten immers op een misverstand of op verkeerde communicatie, en dat probeert de ombudsman van de Raad te verhelpen. In geval van een uitspraak ten gronde krijgt u een onderbouwd oordeel van de Raad.

De Raad bestaat uit mensen uit het vak en externe deskundigen. Zij zijn het best geplaatst om een oordeel te geven over uw klacht. De uitspraken van de Raad worden door journalisten en media dan ook ernstig genomen, omdat de Raad representatief is voor de hele mediasector en omdat hij zijn uitspraken open en transparant publiceert. Naast het onderbouwde oordeel voor u persoonlijk krijgen de uitspraken zo het nodige gewicht en komen ze de beroepsethische kwaliteit van de journalistiek in zijn geheel ten goede.

Nog vragen? Mail naar info@rvdj.be of bel naar 02/230.27.17. Wij helpen u graag voort.