Raad voor de Journalistiek

De Raad voor de Journalistiek is een onafhankelijke instantie voor zelfregulering van de media.

Statuten: Bestuursorgaan

Artikel 14. Samenstelling

De Raad van Bestuur omvat zestien bestuurders, waarvan acht uit de A-groep en acht uit de B-groep.

Binnen de A-groep

  • worden zes bestuurders voorgedragen door de deelgroep Vlaamse Vereniging van Beroepsjournalisten, ongeacht een lidmaatschap van deze vereniging;
  • worden twee bestuurders voorgedragen door de deelgroep Vereniging van Journalisten van de Periodieke Pers, ongeacht een lidmaatschap van deze vereniging.

Binnen de B-groep

  • worden drie bestuurders voorgedragen door de deelgroep Vlaamse Nieuwsmedia;
  • wordt een bestuurder voorgedragen door de deelgroep Federatie van de Belgische Magazines;
  • worden twee bestuurders voorgedragen door de deelgroep We Media;
  • worden drie bestuurders gezamenlijk voorgedragen door de deelgroep van de overige media die lid zijn, zoals radio- en televisie-omroepen, pers- en foto-agentschappen, productiehuizen en digitale media.

Indien een deelgroep nalaat om een bestuurder voor te dragen, kunnen de andere deelgroepen uit dezelfde groep na daartoe aangetekend uitgenodigd te zijn een bestuurder voordragen.

Samen met de voordrachten van een bestuurder, dragen de deelgroepen een plaatsvervanger voor ter benoeming door de algemene vergadering.

De bestuurders en/of plaatsvervangers zetelen namens één van de deelnemende organisaties. Wie niet langer verbonden is aan één van de deelnemende organisaties, is automatisch ontslagnemend als bestuurder en/of plaatsvervanger.

Artikel 15. Benoeming, ontslag, afzetting en vervanging

De bestuurders worden door de Algemene Vergadering benoemd voor een termijn van vier jaar.

Een bestuurder die vrijwillig ontslag neemt, deelt dit schriftelijk mee.

De bestuurders zijn te allen tijde door de Algemene Vergadering afzetbaar.

Benoeming, ontslag en afzetting van een bestuurder worden binnen een maand na de neerlegging ter griffie in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

In het geval van vrijwillig ontslag of afzetting van een bestuurder of een plaatsvervanger, wordt de betrokken bestuurder vervangen door de Algemene Vergadering op voordracht van de deelgroep die de bestuurder voordroeg. Indien deze deelgroep nalaat om deze voordracht te doen, kunnen de andere deelgroepen uit dezelfde groep na een maand een voordracht doen. De vervanger beëindigt het mandaat van zijn voorganger.

Artikel 16. Voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en penningmeester

De Raad van Bestuur kiest uit zijn leden een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris en een penningmeester voor een termijn van vier jaar.

Tijdens de eerste mandaatperiode wordt de voorzitter voorgedragen door de bestuurders uit de A-groep, en wordt de ondervoorzitter voorgedragen door de bestuurders uit de B-groep. Tijdens de daarop volgende mandaatperiodes wordt het voordrachtrecht omgewisseld.

Artikel 17. Bevoegdheden

De Raad van Bestuur bestuurt de Vereniging en vertegenwoordigt deze in en buiten rechte.

De Raad van Bestuur is bevoegd voor alle aangelegenheden, met uitzondering van deze die de wet en deze statuten uitdrukkelijk aan de Algemene Vergadering voorbehouden.

De Raad van Bestuur is in het bijzonder bevoegd
1° voor het aanduiden van de toegevoegde leden van de Raad voor de Journalistiek conform artikel 20 b) van deze statuten;
2° voor het aanwerven van het personeel van het secretariaat van de Vereniging;
3° voor het ter beschikking stellen van alle gepaste infrastructuur, logistiek en financiële middelen.

De Raad van Bestuur kan daarbij alle daden van beheer en beschikking stellen, met inbegrip van alle handels- en bankverrichtingen.

De Raad kan voor bepaalde handelingen en taken en voor daden van dagelijks bestuur zijn bevoegdheid of zijn verantwoordelijkheid overdragen aan een Dagelijks Bestuur, aan één of meer bepaalde bestuurders of zelfs aan een andere persoon, al dan niet lid van de Vereniging.

Het dagelijks bestuur wordt omschreven als de handelingen of verrichtingen die door het dagelijks leven van de verening worden vereist of die zowel wegens hun gering belang als wegens de noodzakelijkheid van een snelle oplossing de tussenkomst van de raad van bestuur zelf niet rechtvaardigen.

De ambtsbeëindiging van het dagelijks bestuur kan geschieden:
a) op vrijwillige basis door een lid van het dagelijks bestuur zelf door een schriftelijk ontslag in te dienen bij de raad van bestuur;
b) door afzetting door de raad van bestuur.

De beslissingen genomen door het dagelijks bestuur worden op intern vlak steeds genomen in collegiaal overleg. Voor de externe vertegenwoordiging wat het dagelijks bestuur betreft, kan een dagelijks bestuurder alleen handelen.

Ten overstaan van derden is de Vereniging geldig verbonden door de gezamenlijke handtekening van twee bestuurders, waarvan één uit de A-groep en één uit de B-groep moet komen.

De raad van bestuur legt een ontwerp van huishoudelijk reglement van de Vereniging ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering.

Artikel 18. Besluitvorming

De raad van bestuur beraadslaagt en beslist als een college. De besluiten worden genomen met het quorum en de gekwalificeerde meerderheid waarvan sprake in artikel 12 van deze statuten.

 

Wie verhinderd is, kan zich laten vervangen door een plaatsvervanger uit dezelfde deelgroep.

Onthoudingen worden niet meegerekend voor de besluitvorming.

De Raad van Bestuur kan beslissen dat de stemming geheim is.