Raad voor de Journalistiek

De Raad voor de Journalistiek is een onafhankelijke instantie voor zelfregulering van de media.

Statuten: Algemene Vergadering

Artikel 9. Samenstelling

De algemene vergadering is samengesteld uit alle leden zoals bepaald in artikel 4 en 5.

Alle leden hebben stemrecht en zijn bepalend voor het quorum. 

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur of, bij ontstentenis, door de ondervoorzitter of, bij ontstentenis, door de oudste van de aanwezige bestuurders.

Een lid kan zich door een ander lid uit dezelfde groep op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen. Een lid kan slechts één ander lid vertegenwoordigen.

De leden zetelen namens één van de deelnemende organisaties. Wie niet langer verbonden is aan één van de deelnemende organisaties, is automatisch ontslagnemend als lid.

Artikel 10. Bevoegdheden

De Algemene Vergadering is bevoegd voor
1° het wijzigen van de statuten;
2° het benoemen en afzetten van de bestuurders conform artikel 15 van deze statuten;
3° het goedkeuren van de begrotingen en de rekeningen conform artikel 11 van deze statuten;
4° het aanvaarden en uitsluiten van een lid conform de artikelen 6 en 8 van deze statuten;
5° het vrijwillig ontbinden van de vereniging conform artikel 28 van deze statuten;
6° het goedkeuren van het Huishoudelijk Reglement van de Vereniging van de Raad voor de Journalistiek op voorstel van de Raad van Bestuur conform artikel 17 van deze statuten;
7° het goedkeuren van het Werkingsreglement van de Raad voor de Journalistiek op voorstel van de Raad voor de Journalistiek zelf conform artikel 32 van deze statuten;
8° het benoemen en afzetten vab de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt toegekend;
9° de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen;
10° de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk;
11° alle gevallen waarin deze statuten het vereisen.

Artikel 11. Bijeenroeping

De algemene vergadering komt, op uitnodiging van de Raad van Bestuur, bijeen in de loop van het tweede kwartaal van ieder jaar.

De Raad van Bestuur stelt de agenda vast.

Bij die gelegenheid worden de rekeningen van het afgelopen jaar en de begrotingen van het lopende jaar goedgekeurd, die door de Raad van Bestuur worden voorgelegd. Het boekjaar van de Vereniging loopt van 1 januari tot 31 december. In afwijking hiervan loopt het eerste boekjaar van de dag van de oprichting van de Vereniging tot 31 december van het jaar volgend op het jaar van de oprichting.

Daarnaast wordt een bijzondere algemene vergadering door de Raad van Bestuur bijeengeroepen telkens als het doel of het belang van de Vereniging zulks vereist. De Raad van Bestuur stelt ook hier de agenda vast.

Alle leden worden ten laatste tien dagen voor de vergadering uitgenodigd.
Dit gebeurt bij gewone brief of per mail, die ondertekend is door de voorzitter of de secretaris. De uitnodiging vermeldt dag, uur en plaats van de vergadering. Ze maakt ook melding van de agenda.

Artikel 12. Besluitvorming

Elk lid beschikt over één stem op de algemene vergadering.

Er kan slechts rechtsgeldig beslist worden wanneer de helft van de leden van elke groep aanwezig of vertegenwoordigd is. Wordt dit quorum niet bereikt, dan kan de algemene vergadering op zijn eerstvolgende vergadering de beslissing nemen ongeacht het aantal aanwezige leden.

Alle beslissingen worden genomen met een gekwalificeerde meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde leden. Dit houdt een gewone meerderheid van de stemmen in, zowel in het totaal als binnen elke groep, in deze statuten verder aangeduid als "gekwalificeerde meerderheid".

Ook in de gevallen waarin de wet een bijzondere meerderheid vereist (wijziging van de statuten, uitsluiting van een lid en ontbinding van de Vereniging), dient binnen elke groep van de leden een meerderheid te worden bereikt.

Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

De algemene vergadering kan beslissen dat de stemming geheim is.

Artikel 13. Notulen

Van elke vergadering worden notulen opgemaakt, die ondertekend worden door de voorzitter en de secretaris en opgenomen worden in een bijzonder register dat ter inzage ligt op de zetel van de Vereniging.

Derden kunnen uittreksels vragen van de notulen die hen betreffen.