Raad voor de Journalistiek

De Raad voor de Journalistiek is een onafhankelijke instantie voor zelfregulering van de media.

Statuten: leden

Artikel 4. Soorten van leden

Er zijn drie soorten leden.

  • Leden van de A-groep zijn verenigingen van journalisten of individuele journalisten.
  • Leden van de B-groep zijn verenigingen van mediabedrijven of individuele mediabedrijven.
  • Leden van de C-groep zijn leden die door de leden van de A- en B-groep worden voorgedragen uit de toegevoegde leden van de Raad voor de Journalistiek, zoals opgenomen in artikel 20 b) van de statuten.

Artikel 5. Leden

De Vereniging van de Raad voor de Journalistiek omvat tenminste achttien leden.

Het aantal leden van de A-groep is steeds gelijk aan het aantal leden van de B-groep.

Binnen de A-groep

  • worden minstens zes leden voorgedragen door de deelgroep Vlaamse Vereniging van Beroepsjournalisten, ongeacht een lidmaatschap van deze vereniging;
  • worden minstens twee leden voorgedragen door de deelgroep Vereniging van Journalisten van de Periodieke Pers, ongeacht een lidmaatschap van deze vereniging.

Binnen de B-groep

  • worden minstens drie leden voorgedragen door de deelgroep Vlaamse Nieuwsmedia;
  • worden minstens twee leden voorgedragen door de deelgroep We Media;
  • worden minstens drie leden gezamenlijk voorgedragen door de deelgroep van de overige media die lid zijn, zoals radio- en televisie-omroepen, pers- en foto-agentschappen, productiehuizen en digitale media.

Indien een deelgroep nalaat een lid voor te dragen, kunnen de andere deelgroepen uit dezelfde groep na daartoe aangetekend uitgenodigd te zijn in haar plaats een vervangend lid voordragen.

Artikel 6. Aanvaarding

Nieuwe leden worden op schriftelijk verzoek aanvaard door de algemene vergadering van de Vereniging met de gekwalificeerde meerderheid bepaald in artikel 12.

De algemene vergadering wijst de nieuwe leden toe aan een groep en een deelgroep.

De algemene vergadering beslist zonder verhaal over het verzoek tot aanvaarding en moet haar beslissing niet motiveren. 

Artikel 7. Medewerking

Door hun toetreding verbinden de leden zich er toe de statuten en de reglementen van de Vereniging en de Raad voor de Journalistiek na te leven, hun volle medewerking te verlenen aan de Raad voor de Journalistiek, en dit ook op te leggen aan hun eigen leden en aan hen die journalistieke bijdragen leveren voor hun leden.

Artikel 8. Ontslag en uitsluiting

Een lid kan slechts ontslag nemen met een aangetekend schrijven gericht aan de voorzitter van de Raad van Bestuur en met inachtneming van een opzeggingstermijn van minstens 12 maanden die verstrijkt op de 31ste december van het daarop volgende jaar. Voor die periode blijft de ledenbijdrage verschuldigd en blijft de financieringsverplichting zoals omschreven in Titel 8 bestaan.

Een lid kan slechts uitgesloten worden door de algemene vergadering met een meerderheid van twee derden van de stemmen in het totaal en een gewone meerderheid van de stemmen binnen de groep waartoe het lid behoort.

Ontslagnemende en uitgesloten leden of hun rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen van de Vereniging, en kunnen nooit teruggave of vergoeding vorderen van gestorte bijdragen of gedane inbrengen.