Raad voor de Journalistiek

De Raad voor de Journalistiek is een onafhankelijke instantie voor zelfregulering van de media.

Statuten: doel

Artikel 3. Doel en werkingsgebied

De Vereniging heeft als doel de journalistieke beroepsethiek te behartigen en te verdedigen, beroepsethische richtlijnen te formuleren voor de journalistieke praktijk, en vragen en, na bemiddeling, klachten te behandelen die over een journalistieke praktijk worden ingediend. De Vereniging treedt op ongeacht het beroepsstatuut, het sociaal statuut en de positie binnen het bedrijf van de betrokken journalist en ongeacht het medium waarvoor deze werkt.

Voor de toepassing van deze statuten wordt 'journalistieke praktijk' omschreven als het op geregelde basis verzamelen, verwerken, redigeren en verspreiden van informatie over actuele onderwerpen via een publiek toegankelijk medium.