Werkingsreglement

Preambule

Journalisten en mediadirecties in Vlaanderen hebben het initiatief genomen om samen een Raad voor de Journalistiek op te richten. Met het initiatief willen de oprichters een platform creëren voor een efficiënte zelfregulering in de sector van de journalistieke informatieverstrekking.

De Raad voor de Journalistiek wil het volledige gamma van de journalistieke activiteit bestrijken, of met andere woorden elk handelen of nalaten in de diverse fasen van het journalistieke proces. Naast de onmiddellijk betrokken journalist(en) kan de Raad voor de Journalistiek ook de redactionele hiërarchie of nog andere medewerkers van het betrokken mediabedrijf in de bemiddeling of beoordeling betrekken.

Overigens gaat het daarbij om iedereen die journalistiek actief is, ongeacht het beroepsstatuut of sociaal statuut. De Raad voor de Journalistiek bestrijkt ook alle informatiemedia, ongeacht of het om gedrukte, audiovisuele, digitale of andere media gaat, en ongeacht of het om algemene dan wel gespecialiseerde media gaat.

In principe behandelt de Raad voor de Journalistiek alleen dossiers over Nederlandstalige media in België. Al naar gelang van het geval kan voorafgaand overleg gepleegd worden met en doorverwezen worden naar een organisatie met een gelijkaardig doel, zoals de Franstalige Conseil de Déontologie Journalistique.

Over de beroepsethiek van de journalist mag geen misverstand bestaan. Zoals voor elke beroepsgroep, gaat het over minimumregels voor behoorlijk professioneel gedrag. Als basis hiervoor wordt de Code van de Raad voor de Journalistiek gebruikt, die de VZW Vereniging van de Raad voor de Journalistiek heeft goedgekeurd op 20 september 2010, en die is aangevuld op 23 april 2012, 16 december 2013, 7 december 2015, 12 december 2016, 4 juni 2019, 13 december 2021 en 6 maart 2023.

De Raad voor de Journalistiek krijgt, naast het verfijnen van deze code, drie opdrachten mee ten overstaan van van het publiek:

  • een informatieve;
  • een bemiddelende (ombudsfunctie);
  • een beoordelende.

Dit Werkingsreglement bevat strikte termijnen voor de diverse procedurestappen. 

Het Werkingsreglement van de Raad voor de Journalistiek vormt een geheel met de Statuten van de VZW Vereniging van de Raad voor de Journalistiek.
Het kan slechts worden gewijzigd door het Bestuursorgaan van de Vereniging van de Raad voor de Journalistiek op voordracht van de Raad voor de Journalistiek.