Richtlijn over financiële berichtgeving

De Belgische en Europese regelgeving over handel met voorkennis, marktmanipulatie, beleggingsaanbevelingen en belangenconflicten laten ruimte voor zelfregulering in de journalistiek. Om dit principe te waarborgen, heeft de Raad voor de Journalistiek een specifieke richtlijn over dit thema.

De richtlijn valt uiteen in drie delen:

  • handel met voorkennis;
  • marktmanipulatie;
  • het uitbrengen van beleggingsaanbevelingen.

Het basisprincipe is dat journalisten financiële informatie, waarvan ze kennis hebben en voordat ze aan het publiek kenbaar is gemaakt, niet gebruiken in hun eigen belang of dat van hun onmiddellijke omgeving. Journalisten geven die informatie evenmin door aan derden, tenzij dit gebeurt in het kader van hun normale informatieopdracht. Journalisten onthouden zich van elke vorm van belangenvermenging en misbruik van voorkennis, alsook van elke vorm van marktmanipulatie. Verder zet de richtlijn een aantal krachtlijnen uit voor het uitbrengen van beleggingsaanbevelingen en wordt nagegaan in welke belangenconflicten een journalist zich kan bevinden. 

De richtlijn erkent uitdrukkelijk de journalistieke vrijheid en staat garant voor een vrije berichtgeving met wederzijds respect voor de belangen van de pers en de publieke opinie enerzijds en de financiële markten anderzijds. Uitgevers en journalisten zullen erover waken dat de informatie en de kennis, die in het raam van hun maatschappelijke opdracht wordt vergaard, niet misbruikt wordt voor het ontwrichten van de financiële markten, noch voor het verkrijgen van enig persoonlijk voordeel.

De oorspronkelijke richtlijn van de Raad voor de Journalistiek dateert van 2006. Vanwege gewijzigde Europese regelgeving heeft de Raad ze op 14 januari 2021 geactualiseerd. Het bestuursorgaan van de overkoepeldende vzw heeft de geactualiseerde versie op 15 maart 2021 bekrachtigd. 

Richtlijn over handel met voorkennis, marktmanipulatie, beleggingsaanbevelingen en belangenconflicten.

De richtlijn refereert naar onderstaande Belgische en Europese regelgeving: