Raad voor de Journalistiek

De Raad voor de Journalistiek is een onafhankelijke instantie voor zelfregulering van de media.

Richtlijn over financiële berichtgeving

De Raad voor de Journalistiek heeft op 22 juni 2006 een richtlijn goedgekeurd over de handel met voorkennis, marktmanipulatie, beleggingsaanbevelingen en belangenconflicten. Ook de Franstalige en Duitstalige mediasector van ons land hebben de richtlijn goedgekeurd. In de richtlijn worden de juridische en beroepsethische regels uiteengezet, die gelden voor de financiële journalistiek.

De richtlijn valt uiteen in drie delen:

  • handel met voorkennis;
  • marktmanipulatie;
  • het uitbrengen van beleggingsaanbevelingen.

Wat de handel met voorkennis en de marktmanipulatie betreft, volgt de richtlijn de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten. Het basisprincipe is dat journalisten financiële informatie, waarvan ze kennis hebben en voordat ze aan het publiek kenbaar is gemaakt, niet gebruiken in hun eigen belang of dat van hun onmiddellijke omgeving. Journalisten geven die informatie evenmin door aan derden, tenzij dit gebeurt in het kader van hun normale informatieopdracht. Journalisten onthouden zich van elke vorm van belangenvermenging en misbruik van voorkennis, alsook van elke vorm van marktmanipulatie.

In het derde deel zet de richtlijn een aantal krachtlijnen uit voor het uitbrengen van beleggingsaanbevelingen en wordt nagegaan in welke belangenconflicten een journalist zich kan bevinden. De basis hiervan zijn een Europese Richtlijn van 22 december 2003 en een koninklijk besluit van 5 maart 2006, die voor journalisten expliciet ruimte laten voor zelfregulering in deze materie.

De richtlijn erkent uitdrukkelijk de journalistieke vrijheid en staat garant voor een vrije berichtgeving met wederzijds respect voor de belangen van de pers en de publieke opinie enerzijds en de financiële markten anderzijds. Uitgevers en journalisten zullen erover waken dat de informatie en de kennis, die in het raam van hun maatschappelijke opdracht wordt vergaard, niet misbruikt wordt voor het ontwrichten van de financiële markten, noch voor het verkrijgen van enig persoonlijk voordeel.

Hieronder vindt u alle relevante documenten met betrekking tot onze richtlijn: