Raad voor de Journalistiek

De Raad voor de Journalistiek is een onafhankelijke instelling voor zelfregulering van de media.

Hoe klacht indienen?

Wanneer u een vraag of een klacht hebt over iets dat in een krant, tijdschrift of journalistieke website stond, dat u op de radio hebt gehoord of op de televisie hebt gezien, of gewoon over een slechte ervaring met een journalist, dan is meestal de eenvoudigste manier om een oplossing te verkrijgen: rechtstreeks contact opnemen met de betrokken redactie. Die is het best geplaatst om u een antwoord te geven.

Indien u van de betrokken redactie geen bevredigend antwoord krijgt, of indien u verkiest om toch rechtstreeks naar de Raad voor de Journalistiek te stappen, dan kan u ons een vraag stellen of bij ons klacht indienen met een eenvoudige brief of per mail. Wel is het belangrijk dat u de verschillende stappen volgt die in het werkingsreglement van de Raad voor de Journalistiek zijn aangegeven

De inhoud van uw klachtbrief of klachtmail

Om uw klacht naar waarde te kunnen schatten, is het belangrijk dat de Raad voor de Journalistiek over zoveel mogelijk informatie over de zaak beschikt. Daarom dient u in uw brief met de volgende elementen rekening te houden:

  • Bezorg ons een zo duidelijk mogelijke omschrijving van de journalistieke handelwijze waarover u zich beklaagt. Indien u daarover eerder al brieven of mails hebt gestuurd, stuur ons dan ook een kopie hiervan.
  • Stuur ons een kopie van het betrokken artikel of een duidelijke verwijzing naar het betrokken radio- of televisieprogramma of de betrokken website. Vermeld hierbij de datum van publicatie of uitzending en de naam van het medium of de journalist.
  • Leg ons uit waarom u zich beklaagt en welk persoonlijk belang u erbij hebt om klacht in te dienen
  • Vermeld uw naam, adres en telefoonnummer in de brief.
  • Vergeet ook niet uw brief of mail te dagtekenen.

Ons adres is: Raad voor de Journalistiek, Résidence Palace, blok C, lokaal 3/217, Wetstraat 155, 1040 Brussel. Het e-mailadres is: info@rvdj.be.

Het is belangrijk dat u de brief of mail naar ons stuurt binnen twee maanden na het tijdstip van de publicatie, de uitzending of de handelwijze waarover u zich beklaagt. Zoniet is uw klacht laattijdig.

Een vraag stellen of klacht indienen is in principe gratis. In uitzonderlijke gevallen kan de Raad voor de Journalistiek een bijdrage in de kosten vragen, maar dan wordt u daarvan op voorhand op de hoogte gesteld.
 
Hebt u nog vragen over hoe u een klacht kan indienen? Dan is ons secretariaat graag bereid om u hierbij te helpen. U kan ons bellen op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 9 uur tot 12.30 uur. Ons telefoonnummer is 02/230.27.17.

Wat gebeurt er nadat u klacht hebt ingediend?

Uiterlijk acht dagen na ontvangst van uw brief of van uw mail stuurt ons secretariaat u een ontvangstmelding. Als uw vraag of klacht niet alle nodige gegevens bevat, dan wordt u gevraagd die binnen acht dagen na te sturen.

In geval u een gewone vraag stelt aan de Raad voor de Journalistiek, dan krijgt u daarop uiterlijk na drie weken een antwoord.

In geval u bij ons klacht indient, dan bezorgt het secretariaat u de lijst van de leden van de Raad en het werkingsreglement. De secretaris-generaal zal ook zo snel mogelijk een minnelijke regeling proberen te vinden met het medium of de journalist waartegen u klacht hebt ingediend. Hij zal u en de tegenpartij daarvan schriftelijk op de hoogte brengen.

Als de bemiddeling tot een minnelijke regeling leidt, dan komt zaak daarmee tot een einde. De Raad voor de Journalistiek kan een zaak ook afsluiten als hij van oordeel is dat uw klacht laattijdig is ingediend, als ze kennelijk onvoldoende gronden bevat of als de raad voor de journalistiek er niet bevoegd voor is.

In de andere gevallen zal de Raad voor de Journalistiek, bij gebrek aan minnelijke regeling, de zaak ten gronde onderzoeken. U krijgt dan de kans om ons te laten weten of u een conclusie of overtuigingsstukken aan het dossier wil toevoegen, of u mondeling gehoord wil worden en of u een beroep wil doen op getuigen en/of deskundigen. U heeft bovendien het recht om u tijdens deze behandeling te laten bijstaan door een persoon naar uw keuze.

Uiteindelijk, na het onderzoek van de zaak, doet de Raad voor de Journalistiek er een uitspraak over. Daarvan wordt u persoonlijk op de hoogte gebracht. De uitspraken worden ook bekendgemaakt via deze website, door het betrokken medium zelf, en via het tijdschrift De Journalist van de Vlaamse Vereniging van Journalisten, zodat iedereen die journalistiek bezig is of die er belangstelling voor heeft, er kennis van kan nemen.

Welk voordeel hebt u erbij om de Raad voor de Journalistiek in te schakelen?

De Raad voor de Journalistiek probeert elk geschil zo snel mogelijk en in de regel kosteloos af te handelen. Het is de bedoeling om u op korte termijn duidelijkheid te verschaffen en voort te helpen. Bovendien wordt in de allereerste plaats een minnelijke regeling nagestreefd. Nogal wat klachten berusten immers op een misverstand of op verkeerde communicatie, en dat probeert de ombudsman van de Raad te verhelpen.

De Raad zelf bestaat uit een aantal mensen uit het vak en een aantal externe deskundigen. Zij zijn het best geplaatst om te oordelen over wat er eventueel is misgegaan en om er een oplossing voor te formuleren. De uitspraken van de Raad worden door de vakgenoten dan ook ernstig genomen.

Nog vragen? Op werkdagen kan u ons tussen 09.00 uur en 17.00 uur bellen op het nummer 02/230.27.17. Of u kan mailen naar info@rvdj.be. Bel of mail ons gerust en onze medewerkers zullen u voorthelpen.