D.d.V.d.W. t/ DeMorgen.be

Titel artikel: De Whatsappgesprekken bij Reuzegom: 'Het moest er ooit van komen. Eigenlijk zijn wij toch maar apen met dat dopen, hé?'

Samenvatting uitspraak: Het artikel is een voorpublicatie van een uittreksel uit het boek Ontmenselijkt. Achter de schermen bij studentenclub Reuzegom van journalist Douglas De Coninck. Klager was praeses van Reuzegom in 2016-2017 en was niet aanwezig bij de doop waarna Sanda Dia overleed. Over klager meldt het artikel onder meer dat hij de auteur was van het draaiboek dat werd gevolgd bij het doopritueel en dat hij op de fatale avond begon met het wissen van alle digitale sporen van het bestaan van Reuzegom.

De vermelding van de naam en voornaam van klager in de context van het artikel maakt een schending van zijn privéleven uit. Klager is geen publiek figuur. Hij maakt ook aannemelijk dat hij zelf de publieke aandacht niet heeft opgezocht en dat hij bij een eerder interview met aandrang had verzocht om zijn naam niet te vermelden.

Het artikel brengt ernstige beschuldigingen uit die de eer en goede naam van klager betreffen en waarmee hij eerder in de pers nog niet in verband werd gebracht. Daarom had de journalist hem vóór publicatie van het artikel een kans op wederhoor moeten bieden, wat niet gebeurd is.

Op één item na kan de Raad zich niet uitspreken over het waarheidsgehalte van de door klager betwiste passages. Maar op één punt verwijst de Raad naar een eerdere uitspraak over een andere klacht tegen een artikel van Douglas De Coninck, met name wat betreft het achterwege laten van het gegeven dat coke volgens Reuzegomleden geen cocaïne geweest zou zijn, maar bloem. Dit achterwege laten komt neer op een niet waarheidsgetrouwe weergave van gegevens waarover De Coninck bij de publicatie van zijn artikel beschikte.
 

2022 - 17

Lees de uitspraak [pdf]