Raad voor de Journalistiek

De Raad voor de Journalistiek is een onafhankelijke instantie voor zelfregulering van de media.

Statuten: slotbepalingen

Artikel 26. Duur

De Vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur.

Artikel 27. Middelen

De Vereniging kan alle middelen aanwenden die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel. Zo kan de Vereniging alle eigendommen of zakelijke rechten verwerven, in huur nemen, verhuren, personeel aanwerven, overeenkomsten sluiten, fondsen inzamelen, giften aanvaarden en subsidies ontvangen, kortom alle activiteiten uitoefenen of laten uitoefenen die haar doel rechtvaardigen.
Voor het realiseren van haar maatschappelijk doel kan de Vereniging tevens daden van koophandel stellen.

Artikel 28. Ontbinding

Behoudens de gevallen van gerechtelijke ontbinding en ontbinding van rechtswege, kan alleen de Algemene Vergadering met gekwalificeerde meerderheid tot ontbinding besluiten en op de wijze die de wet bepaalt.

Artikel 29. Vereffening

Ingeval van vrijwillige ontbinding benoemt de Algemene Vergadering een of meerdere vereffenaars. Zij bepaalt tevens hun bevoegdheid en de vereffeningsvoorwaarden.

Artikel 30. Bestemming van het vermogen

Ingeval van ontbinding worden de activa, na aanzuivering van de schulden, overgedragen aan een vereniging die een gelijkaardig doel nastreeft als de Vereniging.

Artikel 31. Toepasselijk recht

Voor alles wat niet uitdrukkelijk in deze statuten geregeld is, zijn de Wet op de Verenigingen zonder Winstoogmerk, de algemene wettelijke bepalingen, het Huishoudelijk Reglement van de Vereniging en de gebruiken ter zake van toepassing.