Algemene privacyverklaring

Vereniging van de Raad voor de Journalistiek vzw
Juridische rechtsvorm: Vereniging zonder winstoogmerk
Ondernemingsnummer: 478.539.701

Onderstaand document geeft de omschrijving en functionaliteiten van de gebruikte persoonsgegevens weer. Er zijn technische en organisatorische maatregelen in voege met als doel de persoonsgegevens te beschermen en de rechten van gegevensverstrekkers te waarborgen.

Verwerkingsverantwoordelijke

Naam Vereniging van de Raad voor de Journalistiek VZW
Adres IPC-Résidence Palace, Blok C 3-217, Wetstraat 155, 1040 Brussel
Land België
Telefoon 00 32 2 230 27 17
E-mail info@rvdj.be

Verwerkingsactiviteiten

Verwerking van klachten en vragen

Groep A: klagers

 • Doel van de verwerking: behandeling van de klacht van de klager
 • Verzamelde persoonsgegevens
  • Naam
  • Adres
  • Mailadres
  • Telefoon- en/of gsm-nummer
  • Documenten, briefwisseling en mails die de klager of zijn vertegenwoordiger bezorgt in het kader van de behandeling van zijn klacht
 • Verwerkingsgrond: Toestemming die de klager geeft aan de Raad voor de Journalistiek op het moment van en door de indiening van zijn klacht zoals bepaald in artikel 18 van het werkingsreglement van de Raad voor de Journalistiek en gerechtvaardigd belang van de Raad voor de Journalistiek om klachten te behandelen in het kader van de beroepsethische zelfregulering van de journalistiek*.

Groep B: verwerende partijen (journalisten en vertegenwoordigers van mediabedrijven)

 • Doel van de verwerking: behandeling van klachten
 • Verzamelde persoonsgegevens
  • Naam
  • Adres
  • Mailadres
  • Telefoon- en/of gsm-nummer
  • Documenten, briefwisseling en mails die de verweerder of zijn vertegenwoordiger bezorgt in het kader van de behandeling van een klacht
 • Verwerkingsgrond: Gerechtvaardigd belang van de Raad voor de Journalistiek om klachten te behandelen in het kader van de beroepsethische zelfregulering van de journalistiek*.

Groep C: vraagstellers

 • Doel van de verwerking: behandeling van de vraag van de vraagsteller.
 • Verzamelde persoonsgegevens
  • Naam
  • Adres
  • Mailadres
  • Telefoon- en/of gsm-nummer
  • Documenten, briefwisseling en mails die de vraagsteller bezorgt in het kader van de behandeling van zijn vraag
 • Verwerkingsgrond: Toestemming die de vraagsteller geeft aan de Raad voor de Journalistiek op het moment van en door de indiening van zijn vraag zoals bepaald in artikel 14 van het werkingsreglement van de Raad voor de Journalistiek en gerechtvaardigd belang van de Raad voor de Journalistiek om vragen te behandelen in het kader van de beroepsethische zelfregulering van de journalistiek*.
 • Oorsprong van de gegevens van groepen A, B en C: betrokkenen zelf en hun organisaties.
 • Opslag van de gegevens: elektronisch en print.

(*) Gerechtvaardigd belang

 • Het gerechtvaardigd belang wordt omschreven in artikel 3 van de statuten van de VZW Vereniging van de Raad voor de Journalistiek en in de Beginselen van de code en de Preambule van het werkingsreglement van de Raad voor de Journalistiek.
 • De naleving van de journalistieke deontologische regels wordt gestipuleerd in Hoofdstuk V, artikel 24, § 1 van de wet ter uitvoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 • De rol van de VZW Vereniging van de Raad voor de Journalistiek in het proces van zelfregulering wordt gestipuleerd in de jaarlijkse toekenning van een subsidie door de Vlaamse regering aan de Vlaamse Vereniging van Journalisten ter ondersteuning van de werking van de VZW Vereniging van de Raad voor de Journalistiek.
 • De rol van de VZW Vereniging van de Raad voor de Journalistiek in het proces van zelfregulering wordt gestipuleerd in arrest 2014/8853 van het Hof van Beroep te Brussel.

Archivering

Groepen A, B en C

 • Doel van de verwerking: archivering
 • Verzamelde persoonsgegevens: bovenvermeld
 • Oorsprong van de gegevens: bovenvermeld
 • Verwerkingsgrond:  Gerechtvaardigd belang in het kader van de beroepsethische zelfregulering van de journalistiek*.
 • Opslag van de gegevens: elektronisch en print

*Gerechtvaardigd belang

 • Het gerechtvaardigd belang wordt omschreven in artikel 3 van de statuten van de VZW Vereniging van de Raad voor de Journalistiek en in de Beginselen van de code en de Preambule van het werkingsreglement van de Raad voor de Journalistiek.
 • De naleving van de journalistieke deontologische regels wordt gestipuleerd in Hoofdstuk V, artikel 24, § 1 van de wet ter uitvoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 • De rol van de VZW Vereniging van de Raad voor de Journalistiek in het proces van zelfregulering wordt gestipuleerd in de jaarlijkse toekenning van een subsidie door de Vlaamse regering aan de Vlaamse Vereniging van Journalisten ter ondersteuning van de werking van de VZW Vereniging van de Raad voor de Journalistiek.
 • De rol van de VZW Vereniging van de Raad voor de Journalistiek in het proces van zelfregulering wordt gestipuleerd in arrest 2014/8853 van het Hof van Beroep te Brussel.

Rechten van de betrokkene

Groep A: klagers

 • De persoonsgegevens zijn ter zake dienend en worden enkel gebruikt voor de goede werking van de Raad voor de Journalistiek en de behandeling van de betrokken klacht, overeenkomstig het werkingsreglement van de Raad voor de Journalistiek.
 • De betrokkene geeft op het moment van en door de indiening van zijn klacht de toestemming aan de Raad voor de Journalistiek om zijn klacht te behandelen en daarbij:
  • zijn gegevens te verwerken, te bewaren en te archiveren met het oog op de behandeling van de klacht, de uitvoering van de minnelijke regeling of de uitspraak en de opvolging in het kader van eventuele volgende klachten;
  • met het oog op de behandeling van de klacht zijn identiteitsgegevens en alle documenten die hij indient in het kader van de klacht te bezorgen aan de verwerende partij en aan de leden van de Raad voor de Journalistiek;
  • de uitspraak over de klacht met zijn naam en voornaam te publiceren op de website van de Raad voor de Journalistiek en via andere relevante kanalen, waarbij de Raad in uitzonderlijke gevallen en om specifieke redenen op vraag van de klager of op eigen initiatief kan beslissen om de uitspraak te anonimiseren overeenkomstig artikel 30 van het werkingsreglement.
 • De archivering van gegevens is gebaseerd op het gerechtvaardigd belang in het kader van de beroepsethische zelfregulering van de journalistiek en met het oog op wetenschappelijk of historisch onderzoek daaromtrent.
 • Vragen van betrokkenen om gegevens uit het archief te wissen worden beoordeeld door de Raad voor de Journalistiek. Vragen om gepubliceerde documenten online te anonimiseren worden beoordeeld door Raad voor de Journalistiek zoals bepaald in artikel 30 van het werkingsreglement.
 • De betrokkene wordt geïnformeerd door de secretaris-generaal die hem het werkingsreglement en voorliggende tekst bezorgt binnen de acht dagen na indiening van de klacht.
 • De betrokkene kan steeds opvragen welke gegevens over hem bewaard worden.
 • De Raad voor de Journalistiek beschikt over de nodige gegevens vanaf het indienen van de klacht en verzamelt verder onrechtstreeks geen persoonlijke gegevens.
 • De betrokkene kan fouten in feitelijke identificatiegegevens laten rechtzetten.
 • De betrokkene kan zijn rechten uitoefenen via brief of mail aan de secretaris-generaal van de Raad voor de Journalistiek.
  • Raad voor de Journalistiek, IPC – Résidence Palace, 3de verdieping lokaal 217, Wetstraat 155, 1040 Brussel
  • info@rvdj.be

Groep B: verwerende partijen

 • De persoonsgegevens zijn ter zake dienend en worden enkel gebruikt voor de goede werking van de Raad voor de Journalistiek en de behandeling van de betrokken klacht, overeenkomstig het werkingsreglement van de Raad voor de Journalistiek.
 • De betrokkene die in het kader van een procedure gegevens en documenten ter beschikking stelt, geeft op het moment van en door die terbeschikkingstelling de toestemming om deze gegevens en documenten te bezorgen aan de klager en de leden van de Raad voor de Journalistiek.
 • De Raad voor de Journalistiek kan op basis van het gerechtvaardigd belang in het kader van de beroepsethische zelfregulering van de journalistiek de uitspraak over een klacht met de naam van de betrokkene publiceren op zijn website en via andere relevante kanalen.
 • De archivering van gegevens is gebaseerd op het gerechtvaardigd belang in het kader van de beroepsethische zelfregulering van de journalistiek en met het oog op wetenschappelijk of historisch onderzoek daaromtrent.
 • Vragen van betrokkenen om gegevens uit het archief te wissen of online te anonimiseren worden beoordeeld door de Raad voor de Journalistiek.
 • De betrokkene kan steeds opvragen welke gegevens over hem bewaard worden.
 • De betrokkene wordt geïnformeerd door de secretaris-generaal die hem het werkingsreglement en voorliggende tekst bezorgt op het moment dat hij hem informeert over de klacht.
 • De Raad voor de Journalistiek contacteert de verweerder via de contactgegevens van zijn mediabedrijf en verzamelt verder onrechtstreeks geen persoonlijke gegevens.
 • De betrokkene kan fouten in feitelijke identificatiegegevens laten rechtzetten.
 • De betrokkene kan zijn rechten uitoefenen via brief of mail aan de secretaris-generaal van de Raad voor de Journalistiek.
  • Raad voor de Journalistiek, IPC – Résidence Palace, 3de verdieping lokaal 217, Wetstraat 155, 1040 Brussel
  • info@rvdj.be

Groep C: vraagstellers

 • De persoonsgegevens zijn ter zake dienend en worden enkel gebruikt voor de goede werking van de Raad voor de Journalistiek en de behandeling van de betrokken vraag, overeenkomstig het werkingsreglement van de Raad voor de Journalistiek
 • De betrokkene geeft op het moment van en door de indiening van zijn vraag de toestemming aan de Raad voor de Journalistiek om zijn vraag te behandelen en daarbij:
  • zijn gegevens te verwerken, te bewaren en te archiveren met het oog op de behandeling van de vraag en de opvolging in het kader van eventuele volgende vragen;
  • met het oog op de behandeling van de vraag zijn identiteitsgegevens en alle documenten die hij indient in het kader van de vraag te bezorgen aan de journalist, de mediagroep, de uitgever, de omroep, het persagentschap, het productiehuis, de beroepsvereniging en de koepelorganisatie waarop zijn vraag betrekking kan hebben. Hij geeft tevens de toestemming om dezelfde gegevens te bezorgen aan de leden van de Raad voor de Journalistiek.
 • De archivering van gegevens is gebaseerd op het gerechtvaardigd belang in het kader van de beroepsethische zelfregulering van de journalistiek en met het oog op wetenschappelijk of historisch onderzoek daaromtrent.
 • Vragen van betrokkenen om gegevens uit het archief te wissen of online te anonimiseren worden beoordeeld door de Raad voor de Journalistiek.
 • De betrokkene kan steeds opvragen welke gegevens over hem bewaard worden.
 • De betrokkene wordt door de secretaris-generaal op de hoogte gebracht van voorliggende tekst.
 • De Raad voor de Journalistiek beschikt over de nodige gegevens vanaf het indienen van de vraag en verzamelt verder onrechtstreeks geen persoonlijke gegevens.
 • De betrokkene kan fouten in feitelijke identificatiegegevens laten rechtzetten.
 • De betrokkene kan zijn rechten uitoefenen via brief of mail aan de secretaris-generaal van de Raad voor de Journalistiek.
  • Raad voor de Journalistiek, IPC – Résidence Palace, 3de verdieping lokaal 217, Wetstraat 155, 1040 Brussel
  • info@rvdj.be

Bewaartermijnen

De gegevens over groepen A, B en C worden zoals bovenvermeld gearchiveerd op basis van het gerechtvaardigd belang in het kader van de beroepsethische zelfregulering van de journalistiek en met het oog op wetenschappelijk of historisch onderzoek daaromtrent.

Cookies

De software van de website van de Raad voor de Journalistiek (www.rvdj.be) maakt gebruik van functionele cookies. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het goed functioneren van de website.
Om zicht te krijgen op het aantal bezoekers gebruikt de Raad voor de Journalistiek Google Analytics.
Daarbij worden geen persoonsgegevens getoond of gebruikt.

Commerciële doeleinden

De VZW Vereniging van de Raad voor de Journalistiek en de Raad voor de Journalistiek hebben geen commerciële doeleinden en gebruiken persoonsgegevens niet voor commerciële of marketingdoeleinden.